MONGOLCOMMENTS.mn: | Сонгууль | Нийтлэл | Ярилцлага | Сурвалжилга | Видео | Фото
Холбоо барих
 
 ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
Breaking news, Money & Finance    
Интерполоор эрэн сурвалжлагдаж байгаа Б.Энэбиш ярилцлага өглөө ...
Headlines
Бусад | Уул уурхай

Ноён сумын иргэд “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-ийг эсэргүүцээд дийлэхгүй байна
2013 оны 04-р сарын 30, 06:21:09
new photo

 
 

Íî¸í ñóìûí Çàñàã äàðãà Ð.Áàäàìæóíàé Өмнөговь аймгийн ñîíèíû нэгэн дугаарт íèéòëýãäñýí ÿðèëöëàãàäàà “Îäîî õàéãóóëûí 19, àøèãëàëòûí 5 ëèöåíç áèé. ¯¿íèé íýã íü áóþó “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ ýð÷èìòýé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ, óóë óóðõàé íýýõýä çºâøººðºë íü áýëýí áîëñîí õýäèé ÷ ¿éë àæèëëàãààãàà ýõëýýã¿é áàéíà. Ýíý óóðõàéã 10 ãàðóé æèëèéí íººöòýé, öààøèä íººö íü íýìýãäýõ ìàãàäëàëòàé ãýæ õýëñýí. Ñóì îðîí íóòãèéí àðä èðãýä óóë óóðõàéí ãàìøèã çîâëîí áýðõøýýëèéã ¿çýýã¿é ó÷ðààñ çàðèì ìàë÷èä, õºäºëìºð÷èä ººð þóãààð àìüäðàëàà çàëãóóëàõ âý ãýõ çýðãýýð äýìæèæ áàéãàà. Óóë óóðõàé ãýäýã áîë õî¸ð òàëòàé þì. Àøèã õîíæîî áàéíà, îðîí íóòãèéí àðä èðýãäèéí àæ àìüäðàë áàéíà. Á¿ãäýýðýý àéìãèéí òºâ ð¿¿ í¿¿ãýýä áàéëòàé áèø” õýìýýí õýëñýí áàéíà.

¯¿íýýñ ¿çýõýä “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-íèé ¿éë àæèëëàãààã íóòãèéí èðãýä äýìæèæ áàéãàà ìýò îéëãîãäîæ áàéãàà þì. Ãýòýë тус ñîíèíû ðåäàêöèä Íî¸í ñóìûí èðãýä ìàë÷èä “ýñýðã¿¿öýæ áàéãààãàà èëýðõèéëñýí” çàõèäàë èð¿¿ëæýý. Çàõèäëûã ñîíèðõóóëúÿ.

Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ Íî¸í ñóìûí íóòàãò õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðºë ýçýìøèæ áàéñàí áºãººä ºíººäðèéí áàéäëààð Ñàéðàí áàãèéí íóòàã Íîãîîí õîøóó áóþó 13870 ãà òàëáàéä MV017162 äóãààð á¿õèé àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðºë, ìºí Ãàíçàãàä áàãèéí íóòàã Øèìýíãèéí øàíä ãýäýã ãàçàðò 2011-12-28-íû ºäºð àøèãëàëòûí ëèöåíç àâñàí áàéíà.

Áèäíèé íóòàã äýâñãýðò àøèãò ìàëòìàëûí òóñãàé çºâøººðºë îëãîõîä õóóëü òîãòîîìæèä çààñíû äàãóó ñàíàëàà ºãºõ ýðõòýé. Ãýòýë “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ Íî¸í ñóìûí ÈÕÒ áîëîí èðãýäýýñ ñàíàë àâàëã¿éãýýð àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðºë àâñàí áàéãàà þì. Íî¸í ñóìûí íóòàãò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéí õàéãóóëûí áîëîí àøèãëàëòûí çºâøººðºëòýé òàëáàé òóñ ñóìûí 70 ãàðóé ºðõèéí ºâºë溺, õàâàðæàà, çóñëàí, íàìàðæààã õàìàð÷ áàéна. Ñóìûí áýë÷ýýðèéí õàìãèéí ¿ðæèë øèìòýé íóòãèéã äàéðàí ºíãºð÷ áàéãàà þì. Èéì ó÷ðààñ ýíý îëîí ìàë÷èí ºðõèéí ìàëûí áýë÷ýýð, óñ, èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíä, ýäèéí çàñãèéí àñóóäàë öààøèä ÿàõ âý ãýñýí òîì àñóóäëóóä áèäíèé ºìíº òóëãàð÷ ýõýëëýý.

Ò¿¿íýýñ ãàäíà “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéí àøèãëàëòûí òàëáàéä ñóìàíäàà òîìîîõîíä    òîîöîãääîã  “Óðòûí ãîë”, “Íîãîîí õîøóó”, “ªâºð çàäãàé” çýðýã áóëàã øàíä îðæ áàéãàà íü ñóìûí õ¿í àìûí óíäíû óñàíä ñºð㺺ð íºëººëºõ àþóëòàé. Ýäãýýð ãóðâàí ãîë, øàíäûã 2012 îíû 7-ð ñàðûí 03-íû ºäðèéí ñóìûí ÈÒÕ-ààð îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàíä àâñàí þì. 

“Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ õàéãóóëûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéõäàà äýíä¿¿ õàðèóöëàãàã¿é àæèëëàæ, òóñëàí ã¿éöýòãýã÷ êîìïàíèéн àæèëòàí ñîãòóóãààð àâòîìàøèí æîëîîäîæ, õºäººãèéí ìàë÷èí àéëààð õýñ¿¿÷èëæ ÿâàõäàà ãýðòýý áàéñàí õàëóóí àì á¿ëèéã ìàøèíòàéãàà äàéð÷ îëîí õ¿íèé  àìü íàñ, àìüäðàëûã ñ¿éòãýñíèéã óëñ îðîí äàÿàð ìýäíý.

Ìîíãîë ò¿ìíèé ç¿ðõèéã øèìøð¿¿ëñýí àéìøèãò “àëëàãà” ¿éëäñýíòýé õîëáîîòîéãîîð “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéã õ¿í á¿ð ìýääýã áîëñîí. Òýð “õàðèóöëàãàã¿é” ÿâäàëäàà ÿìàð õàðèóöëàãà ¿¿ð÷, ÿìàð àðãà õýìæýý àâàõóóëñàí íü á¿¿ ìýä. ßìàð ÷ áàéñàí îëíû òàíèë áîëñîí íü íóóö áèø. Èéìä íóòãèéí ìàë÷èä, èðãýä áîëîí íºëººëëèéí á¿ñ íóòàãò íü áàéãàà ìàë÷èä, èðãýäýýñ “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéã öààøèä í¿¿ðñ îëáîðëîëòûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõûã ýðñ òàòãàëçàæ áàéãààãàà èëýðõèéëñýí îëîí ºðãºäºë, ãîìäîë, õ¿ñýëò èð¿¿ëñýí.

“Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéí í¿¿ðñ àøèãëàëò ýõëýõòýé õîëáîîòîé ìàøèí òåõíèêèéí õºäºë㺺í èõñýæ, òîîñæèëò áèé áîëæ ìàëûí áýë÷ýýð, ºâñ, óðãàìàë òîîñîíä õó÷èãäàæ, ìàë óóøãиíû ºâ÷íººð ºâ÷ëºõ áîëñîí. ̺í îéð îð÷ìûí õóäàã óñ, ãîë, ãîðõè øèðãýæ áàéãààã ìàë÷èä ãýð÷èëíý.  

Ìºí “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéí àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðºë àâñàí 13780 ãà òàëáàéí îéð îð÷èìä õîâîð àí àìüòàí, àðãàëü, ÿíãèð íóòàãøäàã ãàçàð áèé. 

Ýíý ñàðûí ýõýýð õèéñýí ýýëæèò áóñ õóðàë äýýð õóðëûí òºëººëºã÷ Ä.Ãàíáàòûã òóñ óóðõàéòàé õîëáîîòîé àñóóäëóóäûã õýëýõýä ñóìûí Çàñàã äàðãà Ð.Áàäàìæóíàé õ¿ëýýæ àâàõ íü áàéòóãàé ýëäýâ õýë àìààð äîðîìæèëæ, õóòãà ãàðãàí, àëíà ø¿¿ õýìýýí äàéð÷ äàâøèëñàí. Åð íü ìàíàé ñóìûí Çàñàã äàðãà Ð.Áàäàìæóíàé ñóìûí ÈÒÕ-ûã ¿ë õ¿íäýòãýæ, çàðèì òºëººëºã÷äèéã áàéíãà õýë àìààð äàðàìòàëæ, õàëààä ºã, ñîëèîä ºã ãýäýã. Áàãèéí õóðëóóäàä íýã ÷ óäàà ñóóäàãã¿é, àéë ºðõººðºº ÿâäàãã¿é, èðãýäèéíõýý ¿ãèéã ñîíñäîãã¿é, ¿ë îéøîîäîã. Ìàíàé ñóìûí Çàñàã äàðãà àðä ò¿ìýíòýéãýý èéì áàéäàëòàé õàðüöàæ, óóë óóðõàé áàéãóóëíà ãýýä ÿðèàä ÿâäàã. Ãýòýë ìàíàé ñóìûí õî¸ð áàã èðãýäèéí íèéòèéí õóðëàà õèéæ “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéí ¿éë àæèëëàãààã õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é. Ñóìûí íèéò èðãýäèéí 52.8 õóâü íü ýñýðã¿¿öñýí” хэмээсэн байна.

 

¯éë àæèëëàãààã íü çîãñîîæ, òóñãàé çºâøººðëèéã öóöëóóëàõ õ¿ñýëò ãàðãàæýý

Ýíýõ¿¿ çàõèäàëä õî¸ð áàãèéí ÈНÕ-ààñ ãàðñàí ñàíàëûã õàâñàðãàí èð¿¿ëñýí áàéíà. Ñàéðàí áàãèéí 2012 îíû 10 äóãààð ñàðûí 25-íû ºäðèéí õóðëààñ “Òóñ áàãèéí íóòàãò áàéãàà Íîãîîí õîøóó áóþó 13780 ãà òàëáàéä àøèãò ìàëòìàëûí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðºë àâñàí “Òåððà ýíåðæè” áóþó “Öàãààí ºâºë溺” ÕÕÊ-íèé ¿éë àæèëëàãààã çîãñîîæ òóñãàé çºâøººðëèéã öóöëóóëàõûã õîëáîãäîõ äýýä øàòíû äàðãà íàðò õ¿ðã¿¿ëýõèéã ÈÍÕ-ûí äàðãà, òýðã¿¿ëýã÷èä áîëîí áàãèéí Çàñàã äàðãà íàðò äààëãàñóãàé” ãýñýí 08 òîîò òîãòîîë ãàðãàñàí áàéíà. Õàðèí àðä èðãýäèéí ýíýõ¿¿ ñàíàë, øèéäâýð, òîãòîîë õ¿ðýõ ãàçðàà õýðõýí õ¿ðñýí, ÿàæ õ¿ëýýæ àâñàí, ÿìàð õàðèó ºãñºí áîë... 

 

Õóäàë ¿ãýíä íü àâòàæ, õýäýí “õàëòàð” òºãðºãºíä íü õóóðòàõ âèé

Óóë òàë, óðãàìàë íîãîî, óñ õóæèð íü òýãøèðñýí òºðºëõ íóòãèéíõàà àðä ò¿ìíèé àìãàëàí áàéäëûã, áýë÷ýýð óñíûõ íü á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã õàìãààëàõûí òºëºº íóòãèéí èðãýä áèä ñýòãýë ç¿ðõýýðýý òýìöýæ áàéãààãàà äóó íýãòýé èëýðõèéëñýí çàõèäëûã àéìãèéí òºâä ñóóãàà òºðºëõ íóòãèéíõíààñ íü ìàë÷èä, õºäºëìºðчèä人 èëãýýæýý. Çàõèäàëäàà þó ãýæ áè÷ñýíèéã íü ñèéð¿¿ëýí õ¿ðãýå. 

ªìíºãîâü àéìãèéí òºâä ñóóãàà Íî¸í íóòãèéí óóãóóë, ñóóãóóë èðãýä áèä íýãäýí öóãëàð÷ ãàçàð íóòãèéíõàà á¿ðýí á¿òýí áàéäàë, õ¿í àðä, èðýýä¿é õîé÷ ¿åèéíõýý àç æàðãàëòàé àìüäðàëûí òºëºº ñóì îðîí íóòãààðàà õàìòðàí òýìöýæ, õàìãààëàí àâ÷ ¿ëäýõ íü ç¿éòýé ãýñýí øèéäýëä õ¿ð÷, ìàë÷èä, õºäºëìºð÷èä òà á¿õýíäýý ýíýõ¿¿ çàõèäëûã èëãýýæ áàéíà. Ìºí ¿¿íèé çýðýãöýý ñóìûí ÈÒÕ, Çàñàã äàðãà, ò¿¿íèé Òàìãûí ãàçàðò çºâëºìæ õ¿ðã¿¿ëëýý. Áèä ¿¿ãýýð ÷ çîãñîõã¿é Ìîíãîë Уëñûí Åðºíõèéëºã÷, ÓÈÕ, Çàñãèéí ãàçàðò àñóóäàë äýâø¿¿ëýõýýð øèéäâýð ãàðãàñàí.

¯ãýýð èëýðõèéëæ, ¿çãýýð áè÷ýýä áàðàìã¿é ¿çýñãýëýíò Íî¸í íóòãèéíõàà á¿ðýí á¿òýí áàéäàë àëäàãäàæ áàéãààä ýíý íóòãààð îâîãëîæ ÿâàà áèäíèé ñýòãýë ýìòýð÷, ýìçýãëýæ õàìòðàí òýìöýõýý èëýðõèéëüå.

Çàðèì íýã õ¿ì¿¿ñèéã ãàäààä, äîòîîäûí ëóéâàð÷äûí õóóðàì÷ ¿ãýíä àâòàæ, àìëàñàí õýäýí õàëòàð òºãðºãºíä íü õóóðòàæ, õóâèéí ÿâöóó ýðõ àøãèéí ¿¿äíýýñ ãîîìîé õàíäàæ, ñýòãýë ñàíààãàà õî¸ðäóóëæ áàéãààã ñîíñîîä áèä èõ ñàíàà çîâæ áàéíà. Òýäíèé àìëààä áàéãàà õýäýí òºãðºãèéã àâààä òà áèäíèé àìüäðàë ñàéæðàõã¿é ø¿¿ äýý. Òà áèä ýíý ñàéõàí îíãîí äàãøèí ãàçàð íóòàãòàéãàà áàéõàä ñàéí öàã, ñàéõàí àìüäðàë ìºäõºí èðíý ø¿¿. Õýðâýý ãàçàð íóòãàà õàð áóðóó ñàíààòàíä ºã÷èõâºë òà áèä õîé÷ ¿åý áîäîîã¿é õàìãèéí í¿ãýëò ìóóõàé õýðýã áîëíî. Íî¸í÷óóä ìèíü, òà á¿ãä àëñûã õàðæ, õîëûã áîäîæ õî¸ðûã òóíãààõ óõààíòàé àðä ò¿ìýí ø¿¿ äýý. Õàà ÿâñàí ãàçàðòàà íóòãèéíõàà íýðèéã ìàíäóóëæ, õºäºëìºðëºæ ÿâäàã õ¿ì¿¿ñ. Òýð ÷ óòãààðàà ºíººäºð Äàëàíçàäãàä õîòîä Íî¸í ñóìààð îâîãëîñîí äýëã¿¿ð õîðøîî, ðåñòîðàí, êàôå õààíà ë áîë áàéãàà íü íóòãèéí çàëóóñûí ñàéí ÿâààãèéíõ. Ò¿¿ãýýð ÷ áàðàõã¿é àëü ÷ àëáàí áàéãóóëëàãàä îðñîí Íî¸í íóòãèéí çàëóóñ àæèëëàæ áàéãàà íü áèäíèé áàõàðõàë ãýëòýé.

Èíãýýä íóòãèéíõàà çîí îëîí òà á¿õýíäýý îíãîí äàãøèí ãàçàð íóòãèéíõàà á¿ðýí á¿òýí áàéäàë, èðýýä¿é õîé÷ ¿åèéíõýý ñàéí ñàéõíû òºëºº ñýòãýë íýãäýí, õàìòðàí õàìãààëàõ ¿éëñèéã á¿òýýõèéã óðèàëæ áàéíà” хэмээжээ.

Ýðõýì óíøèã÷ òà ¿¿íèéã óíøààä íýãèéã òóíãààíà áèç ýý. Óóë óóðõàé áàéãóóëàõ ãýæ óëàéðàõûí îðîíä àðäûíõàà ¿ãèéã ñîíñîõ íü ç¿éòýé þì áîëîâ óó. “Á¿ãäýýðýý õýëýëöâýë áóðóóã¿é, á¿ëýýí óñààð óãààâàë õèðã¿é” ãýäýã áóñ óó.

Ãóðâàíòýñ ñóìûí Áàÿñàõ áàãèéí íóòàãò “Æàâõëàíò îðä” ÕÕÊ í¿¿ðñ îëáîðëîõîîð çýõýæ áàéãàà. Òóñ êîìïàíèé н òºëººëºã÷èä ñóìûí èðãýäòýé óóëçàõàä ìºí ë ýñýðã¿¿öýëòýé òóëãàðñàí. Ñóìûí ÈÒÕ-ûí áîëîí Çàñàã äàðãà íü ñóìûí èðãýäèéí ñàíàëä òóëãóóðëàæ øèéäâýð ãàðãàõàà õýëñýí áàéíà ëýý.

Àðä ò¿ìíýý òºðä òºëººëæ ñîíãîãäñîí áîë òà íóòãèéí çîí îëíûõîî ¿ãèéã ñîíñîõ, òýäíèé ñàíàë áîäëûã òºðèéí áîäëîãî øèéäâýðò òóñãàõ ¿¿ðýã õ¿ëýýìýýð.

 

Æ.Ñàéíæàðãàë

 

Хэвлэх Share
new photoУхаахудаг-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын ажил эхэлжээ
new photoУул уурхайн салбар энэ оны төсөвт 1.4 их наяд төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх ёстой
new photo“Оюу толгой”-н бэлэн мөнгөний урсгал хасахтай явна
new photo“Эрдэнэс Таван толгой” тэг зогсолт хийгээд байна
new photo“Оюутолгой” төслийн хоёрдугаар үе шат эхлэхэд дөрвөн тэрбум ам.доллар орж ирэх боломжтой
new photoОюутолгой компани уурхайн усны хэрэглээний талаар мэдээллээ
Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчийг хүндлэн соёлтой оролцоно уу! Зочдын сэтгэгдэлд Mongolcomments.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.

Сэтгэгдэл бичихЗочин 2014-04-20, 02:37:35
zvySHp Major thanks for the post.Really thank you! Keep writing.

Зочин 2014-04-01, 04:51:07
bZKo39 This is one awesome article. Great.

Зочин 2014-03-22, 08:45:57
YaNjDq I really enjoy the article post.Much thanks again. Awesome.

Зочин 2014-02-28, 08:54:42
DU4oTm I appreciate you sharing this blog.Much thanks again. Really Great.

Зочин 2014-02-04, 06:01:16
NgmHcy I truly appreciate this article.Really thank you!

Зочин 2013-12-15, 09:15:14
t98l8L wow, awesome article post. Awesome.

Зочин 2013-11-02, 08:56:53
JRYy35 Very good post.Thanks Again. Really Great.

Зочин 2013-10-24, 06:36:34
zTzcTC Enjoyed every bit of your blog article.Thanks Again. Cool.

Зочин 2013-10-16, 12:59:02
OVu3mG I think this is a real great article post.Thanks Again. Great.

Зочин 2013-09-25, 02:12:00
xNdVbF Im obliged for the blog.Really thank you! Fantastic.

Зочин 2013-09-13, 01:38:26
MWNhJa I am so grateful for your blog.Thanks Again. Fantastic.

Зочин 2013-09-12, 07:43:46
efmNdX Thanks for the blog article. Fantastic.

Зочин 2013-09-07, 03:31:49
i4gTr7 Thanks again for the blog article.Much thanks again. Will read on...

Зочин 2013-05-11, 06:22:05
manaix dotoodiin xorongoor ene bvx baylagaa olborloj boldoggvi yum u vndesnii tomooxon uul uurxain turshilagatai kompanuud bn sh de\r\n

Зочин 2013-05-09, 11:19:37
ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЖАРГАЛАН СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ ХӨМӨӨЛТ, ТӨГРӨГИЙН ОРД НЬ ШАТДАГ ЗАНАР 4,0 ТЭРБУМ ТОНН, Х vРЭН Н v vРС 2,0 ТЭРБУМ ТОННЫ НӨӨЦТЭЙ ОРДЫГ МОНЭКО КОМПАНИЙ Г vЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛААР АЖИЛЛАЖ БАЙСАН, ОДОО КОММОНМАКС ХХК – НИЙ ЗАХИРЛААР АЖИЛЛАЖ БАЙГАА НАЦАГДОРЖ ГЭГЧ ӨВӨР МОНГОЛ ХУЛГАЙЧ ХЯТАДУУТАЙ НИЙЛЖ ХУУЛЬ БУСААР АВЧ ЭЗЭМШИЛДЭЭ АВААД БАЙНА. МОНГОЛД ТӨР БАЙДАГ БОЛ ХӨШӨӨТ, ОЮУТОЛГОЙ, ГАЗРЫН ТОС ГЭХ МЭТ ОРДУУДАА АЛДСАН ШИГ АЛДАХААСАА ӨМНӨ МЭДЭЛДЭЭ АВАХ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА ЛИЦЕНЗНЫ НАЙМААЧИН НАЦАГДОРЖ ГЭГЧ ЭТГЭЭДИЙГ ШАЛГАХ ХЭРЭГТЭЙ

“UBS” телевизэд гал гарлаа
2014 оны 04-р сарын 16, 08:58:14
Өнөөдөр болох зарим үйл явдлаас
2014 оны 04-р сарын 16, 08:55:45
Манай тамирчид ялалт байгууллаа
2014 оны 04-р сарын 16, 08:53:49
Улаанбаатарт нойтон цас орно
2014 оны 04-р сарын 16, 08:51:58
Бусад видео

MONGOLCOMMENTS.mn

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.