MONGOLCOMMENTS.mn: | Сонгууль | Нийтлэл | Ярилцлага | Сурвалжилга | Видео | Фото
Холбоо барих
 
 ОНЦЛОХ МЭДЭЭ
Breaking news, Money & Finance    
XIV Далай лам Данзанжамц: Багшийнхаа хатуу мутар, ташуурын дор айсхийн сууж номоо үздэг байлаа ...
Headlines
Бусад | Уул уурхай

Ноён сумын иргэд “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-ийг эсэргүүцээд дийлэхгүй байна
2013 оны 04-р сарын 30, 06:21:09
new photo

 
 

Íî¸í ñóìûí Çàñàã äàðãà Ð.Áàäàìæóíàé Өмнөговь аймгийн ñîíèíû нэгэн дугаарт íèéòëýãäñýí ÿðèëöëàãàäàà “Îäîî õàéãóóëûí 19, àøèãëàëòûí 5 ëèöåíç áèé. ¯¿íèé íýã íü áóþó “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ ýð÷èìòýé ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ, óóë óóðõàé íýýõýä çºâøººðºë íü áýëýí áîëñîí õýäèé ÷ ¿éë àæèëëàãààãàà ýõëýýã¿é áàéíà. Ýíý óóðõàéã 10 ãàðóé æèëèéí íººöòýé, öààøèä íººö íü íýìýãäýõ ìàãàäëàëòàé ãýæ õýëñýí. Ñóì îðîí íóòãèéí àðä èðãýä óóë óóðõàéí ãàìøèã çîâëîí áýðõøýýëèéã ¿çýýã¿é ó÷ðààñ çàðèì ìàë÷èä, õºäºëìºð÷èä ººð þóãààð àìüäðàëàà çàëãóóëàõ âý ãýõ çýðãýýð äýìæèæ áàéãàà. Óóë óóðõàé ãýäýã áîë õî¸ð òàëòàé þì. Àøèã õîíæîî áàéíà, îðîí íóòãèéí àðä èðýãäèéí àæ àìüäðàë áàéíà. Á¿ãäýýðýý àéìãèéí òºâ ð¿¿ í¿¿ãýýä áàéëòàé áèø” õýìýýí õýëñýí áàéíà.

¯¿íýýñ ¿çýõýä “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-íèé ¿éë àæèëëàãààã íóòãèéí èðãýä äýìæèæ áàéãàà ìýò îéëãîãäîæ áàéãàà þì. Ãýòýë тус ñîíèíû ðåäàêöèä Íî¸í ñóìûí èðãýä ìàë÷èä “ýñýðã¿¿öýæ áàéãààãàà èëýðõèéëñýí” çàõèäàë èð¿¿ëæýý. Çàõèäëûã ñîíèðõóóëúÿ.

Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ Íî¸í ñóìûí íóòàãò õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðºë ýçýìøèæ áàéñàí áºãººä ºíººäðèéí áàéäëààð Ñàéðàí áàãèéí íóòàã Íîãîîí õîøóó áóþó 13870 ãà òàëáàéä MV017162 äóãààð á¿õèé àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðºë, ìºí Ãàíçàãàä áàãèéí íóòàã Øèìýíãèéí øàíä ãýäýã ãàçàðò 2011-12-28-íû ºäºð àøèãëàëòûí ëèöåíç àâñàí áàéíà.

Áèäíèé íóòàã äýâñãýðò àøèãò ìàëòìàëûí òóñãàé çºâøººðºë îëãîõîä õóóëü òîãòîîìæèä çààñíû äàãóó ñàíàëàà ºãºõ ýðõòýé. Ãýòýë “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ Íî¸í ñóìûí ÈÕÒ áîëîí èðãýäýýñ ñàíàë àâàëã¿éãýýð àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðºë àâñàí áàéãàà þì. Íî¸í ñóìûí íóòàãò ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéí õàéãóóëûí áîëîí àøèãëàëòûí çºâøººðºëòýé òàëáàé òóñ ñóìûí 70 ãàðóé ºðõèéí ºâºë溺, õàâàðæàà, çóñëàí, íàìàðæààã õàìàð÷ áàéна. Ñóìûí áýë÷ýýðèéí õàìãèéí ¿ðæèë øèìòýé íóòãèéã äàéðàí ºíãºð÷ áàéãàà þì. Èéì ó÷ðààñ ýíý îëîí ìàë÷èí ºðõèéí ìàëûí áýë÷ýýð, óñ, èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíä, ýäèéí çàñãèéí àñóóäàë öààøèä ÿàõ âý ãýñýí òîì àñóóäëóóä áèäíèé ºìíº òóëãàð÷ ýõýëëýý.

Ò¿¿íýýñ ãàäíà “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéí àøèãëàëòûí òàëáàéä ñóìàíäàà òîìîîõîíä    òîîöîãääîã  “Óðòûí ãîë”, “Íîãîîí õîøóó”, “ªâºð çàäãàé” çýðýã áóëàã øàíä îðæ áàéãàà íü ñóìûí õ¿í àìûí óíäíû óñàíä ñºð㺺ð íºëººëºõ àþóëòàé. Ýäãýýð ãóðâàí ãîë, øàíäûã 2012 îíû 7-ð ñàðûí 03-íû ºäðèéí ñóìûí ÈÒÕ-ààð îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàíä àâñàí þì. 

“Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ õàéãóóëûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéõäàà äýíä¿¿ õàðèóöëàãàã¿é àæèëëàæ, òóñëàí ã¿éöýòãýã÷ êîìïàíèéн àæèëòàí ñîãòóóãààð àâòîìàøèí æîëîîäîæ, õºäººãèéí ìàë÷èí àéëààð õýñ¿¿÷èëæ ÿâàõäàà ãýðòýý áàéñàí õàëóóí àì á¿ëèéã ìàøèíòàéãàà äàéð÷ îëîí õ¿íèé  àìü íàñ, àìüäðàëûã ñ¿éòãýñíèéã óëñ îðîí äàÿàð ìýäíý.

Ìîíãîë ò¿ìíèé ç¿ðõèéã øèìøð¿¿ëñýí àéìøèãò “àëëàãà” ¿éëäñýíòýé õîëáîîòîéãîîð “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéã õ¿í á¿ð ìýääýã áîëñîí. Òýð “õàðèóöëàãàã¿é” ÿâäàëäàà ÿìàð õàðèóöëàãà ¿¿ð÷, ÿìàð àðãà õýìæýý àâàõóóëñàí íü á¿¿ ìýä. ßìàð ÷ áàéñàí îëíû òàíèë áîëñîí íü íóóö áèø. Èéìä íóòãèéí ìàë÷èä, èðãýä áîëîí íºëººëëèéí á¿ñ íóòàãò íü áàéãàà ìàë÷èä, èðãýäýýñ “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéã öààøèä í¿¿ðñ îëáîðëîëòûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõûã ýðñ òàòãàëçàæ áàéãààãàà èëýðõèéëñýí îëîí ºðãºäºë, ãîìäîë, õ¿ñýëò èð¿¿ëñýí.

“Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéí í¿¿ðñ àøèãëàëò ýõëýõòýé õîëáîîòîé ìàøèí òåõíèêèéí õºäºë㺺í èõñýæ, òîîñæèëò áèé áîëæ ìàëûí áýë÷ýýð, ºâñ, óðãàìàë òîîñîíä õó÷èãäàæ, ìàë óóøãиíû ºâ÷íººð ºâ÷ëºõ áîëñîí. ̺í îéð îð÷ìûí õóäàã óñ, ãîë, ãîðõè øèðãýæ áàéãààã ìàë÷èä ãýð÷èëíý.  

Ìºí “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéí àøèãëàëòûí òóñãàé çºâøººðºë àâñàí 13780 ãà òàëáàéí îéð îð÷èìä õîâîð àí àìüòàí, àðãàëü, ÿíãèð íóòàãøäàã ãàçàð áèé. 

Ýíý ñàðûí ýõýýð õèéñýí ýýëæèò áóñ õóðàë äýýð õóðëûí òºëººëºã÷ Ä.Ãàíáàòûã òóñ óóðõàéòàé õîëáîîòîé àñóóäëóóäûã õýëýõýä ñóìûí Çàñàã äàðãà Ð.Áàäàìæóíàé õ¿ëýýæ àâàõ íü áàéòóãàé ýëäýâ õýë àìààð äîðîìæèëæ, õóòãà ãàðãàí, àëíà ø¿¿ õýìýýí äàéð÷ äàâøèëñàí. Åð íü ìàíàé ñóìûí Çàñàã äàðãà Ð.Áàäàìæóíàé ñóìûí ÈÒÕ-ûã ¿ë õ¿íäýòãýæ, çàðèì òºëººëºã÷äèéã áàéíãà õýë àìààð äàðàìòàëæ, õàëààä ºã, ñîëèîä ºã ãýäýã. Áàãèéí õóðëóóäàä íýã ÷ óäàà ñóóäàãã¿é, àéë ºðõººðºº ÿâäàãã¿é, èðãýäèéíõýý ¿ãèéã ñîíñäîãã¿é, ¿ë îéøîîäîã. Ìàíàé ñóìûí Çàñàã äàðãà àðä ò¿ìýíòýéãýý èéì áàéäàëòàé õàðüöàæ, óóë óóðõàé áàéãóóëíà ãýýä ÿðèàä ÿâäàã. Ãýòýë ìàíàé ñóìûí õî¸ð áàã èðãýäèéí íèéòèéí õóðëàà õèéæ “Òåððà ýíåðæè” ÕÕÊ-èéí ¿éë àæèëëàãààã õ¿ëýýí çºâøººðººã¿é. Ñóìûí íèéò èðãýäèéí 52.8 õóâü íü ýñýðã¿¿öñýí” хэмээсэн байна.

 

¯éë àæèëëàãààã íü çîãñîîæ, òóñãàé çºâøººðëèéã öóöëóóëàõ õ¿ñýëò ãàðãàæýý

Ýíýõ¿¿ çàõèäàëä õî¸ð áàãèéí ÈНÕ-ààñ ãàðñàí ñàíàëûã õàâñàðãàí èð¿¿ëñýí áàéíà. Ñàéðàí áàãèéí 2012 îíû 10 äóãààð ñàðûí 25-íû ºäðèéí õóðëààñ “Òóñ áàãèéí íóòàãò áàéãàà Íîãîîí õîøóó áóþó 13780 ãà òàëáàéä àøèãò ìàëòìàëûí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðºë àâñàí “Òåððà ýíåðæè” áóþó “Öàãààí ºâºë溺” ÕÕÊ-íèé ¿éë àæèëëàãààã çîãñîîæ òóñãàé çºâøººðëèéã öóöëóóëàõûã õîëáîãäîõ äýýä øàòíû äàðãà íàðò õ¿ðã¿¿ëýõèéã ÈÍÕ-ûí äàðãà, òýðã¿¿ëýã÷èä áîëîí áàãèéí Çàñàã äàðãà íàðò äààëãàñóãàé” ãýñýí 08 òîîò òîãòîîë ãàðãàñàí áàéíà. Õàðèí àðä èðãýäèéí ýíýõ¿¿ ñàíàë, øèéäâýð, òîãòîîë õ¿ðýõ ãàçðàà õýðõýí õ¿ðñýí, ÿàæ õ¿ëýýæ àâñàí, ÿìàð õàðèó ºãñºí áîë... 

 

Õóäàë ¿ãýíä íü àâòàæ, õýäýí “õàëòàð” òºãðºãºíä íü õóóðòàõ âèé

Óóë òàë, óðãàìàë íîãîî, óñ õóæèð íü òýãøèðñýí òºðºëõ íóòãèéíõàà àðä ò¿ìíèé àìãàëàí áàéäëûã, áýë÷ýýð óñíûõ íü á¿ðýí á¿òýí áàéäëûã õàìãààëàõûí òºëºº íóòãèéí èðãýä áèä ñýòãýë ç¿ðõýýðýý òýìöýæ áàéãààãàà äóó íýãòýé èëýðõèéëñýí çàõèäëûã àéìãèéí òºâä ñóóãàà òºðºëõ íóòãèéíõíààñ íü ìàë÷èä, õºäºëìºðчèä人 èëãýýæýý. Çàõèäàëäàà þó ãýæ áè÷ñýíèéã íü ñèéð¿¿ëýí õ¿ðãýå. 

ªìíºãîâü àéìãèéí òºâä ñóóãàà Íî¸í íóòãèéí óóãóóë, ñóóãóóë èðãýä áèä íýãäýí öóãëàð÷ ãàçàð íóòãèéíõàà á¿ðýí á¿òýí áàéäàë, õ¿í àðä, èðýýä¿é õîé÷ ¿åèéíõýý àç æàðãàëòàé àìüäðàëûí òºëºº ñóì îðîí íóòãààðàà õàìòðàí òýìöýæ, õàìãààëàí àâ÷ ¿ëäýõ íü ç¿éòýé ãýñýí øèéäýëä õ¿ð÷, ìàë÷èä, õºäºëìºð÷èä òà á¿õýíäýý ýíýõ¿¿ çàõèäëûã èëãýýæ áàéíà. Ìºí ¿¿íèé çýðýãöýý ñóìûí ÈÒÕ, Çàñàã äàðãà, ò¿¿íèé Òàìãûí ãàçàðò çºâëºìæ õ¿ðã¿¿ëëýý. Áèä ¿¿ãýýð ÷ çîãñîõã¿é Ìîíãîë Уëñûí Åðºíõèéëºã÷, ÓÈÕ, Çàñãèéí ãàçàðò àñóóäàë äýâø¿¿ëýõýýð øèéäâýð ãàðãàñàí.

¯ãýýð èëýðõèéëæ, ¿çãýýð áè÷ýýä áàðàìã¿é ¿çýñãýëýíò Íî¸í íóòãèéíõàà á¿ðýí á¿òýí áàéäàë àëäàãäàæ áàéãààä ýíý íóòãààð îâîãëîæ ÿâàà áèäíèé ñýòãýë ýìòýð÷, ýìçýãëýæ õàìòðàí òýìöýõýý èëýðõèéëüå.

Çàðèì íýã õ¿ì¿¿ñèéã ãàäààä, äîòîîäûí ëóéâàð÷äûí õóóðàì÷ ¿ãýíä àâòàæ, àìëàñàí õýäýí õàëòàð òºãðºãºíä íü õóóðòàæ, õóâèéí ÿâöóó ýðõ àøãèéí ¿¿äíýýñ ãîîìîé õàíäàæ, ñýòãýë ñàíààãàà õî¸ðäóóëæ áàéãààã ñîíñîîä áèä èõ ñàíàà çîâæ áàéíà. Òýäíèé àìëààä áàéãàà õýäýí òºãðºãèéã àâààä òà áèäíèé àìüäðàë ñàéæðàõã¿é ø¿¿ äýý. Òà áèä ýíý ñàéõàí îíãîí äàãøèí ãàçàð íóòàãòàéãàà áàéõàä ñàéí öàã, ñàéõàí àìüäðàë ìºäõºí èðíý ø¿¿. Õýðâýý ãàçàð íóòãàà õàð áóðóó ñàíààòàíä ºã÷èõâºë òà áèä õîé÷ ¿åý áîäîîã¿é õàìãèéí í¿ãýëò ìóóõàé õýðýã áîëíî. Íî¸í÷óóä ìèíü, òà á¿ãä àëñûã õàðæ, õîëûã áîäîæ õî¸ðûã òóíãààõ óõààíòàé àðä ò¿ìýí ø¿¿ äýý. Õàà ÿâñàí ãàçàðòàà íóòãèéíõàà íýðèéã ìàíäóóëæ, õºäºëìºðëºæ ÿâäàã õ¿ì¿¿ñ. Òýð ÷ óòãààðàà ºíººäºð Äàëàíçàäãàä õîòîä Íî¸í ñóìààð îâîãëîñîí äýëã¿¿ð õîðøîî, ðåñòîðàí, êàôå õààíà ë áîë áàéãàà íü íóòãèéí çàëóóñûí ñàéí ÿâààãèéíõ. Ò¿¿ãýýð ÷ áàðàõã¿é àëü ÷ àëáàí áàéãóóëëàãàä îðñîí Íî¸í íóòãèéí çàëóóñ àæèëëàæ áàéãàà íü áèäíèé áàõàðõàë ãýëòýé.

Èíãýýä íóòãèéíõàà çîí îëîí òà á¿õýíäýý îíãîí äàãøèí ãàçàð íóòãèéíõàà á¿ðýí á¿òýí áàéäàë, èðýýä¿é õîé÷ ¿åèéíõýý ñàéí ñàéõíû òºëºº ñýòãýë íýãäýí, õàìòðàí õàìãààëàõ ¿éëñèéã á¿òýýõèéã óðèàëæ áàéíà” хэмээжээ.

Ýðõýì óíøèã÷ òà ¿¿íèéã óíøààä íýãèéã òóíãààíà áèç ýý. Óóë óóðõàé áàéãóóëàõ ãýæ óëàéðàõûí îðîíä àðäûíõàà ¿ãèéã ñîíñîõ íü ç¿éòýé þì áîëîâ óó. “Á¿ãäýýðýý õýëýëöâýë áóðóóã¿é, á¿ëýýí óñààð óãààâàë õèðã¿é” ãýäýã áóñ óó.

Ãóðâàíòýñ ñóìûí Áàÿñàõ áàãèéí íóòàãò “Æàâõëàíò îðä” ÕÕÊ í¿¿ðñ îëáîðëîõîîð çýõýæ áàéãàà. Òóñ êîìïàíèé н òºëººëºã÷èä ñóìûí èðãýäòýé óóëçàõàä ìºí ë ýñýðã¿¿öýëòýé òóëãàðñàí. Ñóìûí ÈÒÕ-ûí áîëîí Çàñàã äàðãà íü ñóìûí èðãýäèéí ñàíàëä òóëãóóðëàæ øèéäâýð ãàðãàõàà õýëñýí áàéíà ëýý.

Àðä ò¿ìíýý òºðä òºëººëæ ñîíãîãäñîí áîë òà íóòãèéí çîí îëíûõîî ¿ãèéã ñîíñîõ, òýäíèé ñàíàë áîäëûã òºðèéí áîäëîãî øèéäâýðò òóñãàõ ¿¿ðýã õ¿ëýýìýýð.

 

Æ.Ñàéíæàðãàë

 

Хэвлэх Share
new photo“Оюу толгой” ХХК Монголын хуулийг уландаа гишгэв үү
new photoОюутолгойн 6 тэрбумын төсөлд Рио Тинтогийн захирлын 9 настай охин “тусалжээ”
new photo"Centerra Gold"-ын хувьцаа эзэмшигчид ТУЗ-ийн шинэ гишүүдээ сонгожээ
new photoРио Тинтогийн захирал Оюутолгойн нууц гэрээ үнэн болохыг нотоллоо
new photoТавантолгой төслийн 30 хувийг “Сумитомо” худалдаж авах нь тодорхой болжээ
new photoМАК-ын уурхайгаас нүүрс зөөдөг ”Хотун” компанийн хоёр жолооч нас баржээ
Та сэтгэгдэл үлдээхдээ ёс бус хэллэг үл ашиглан сайтын хэрэглэгчийг хүндлэн соёлтой оролцоно уу! Зочдын сэтгэгдэлд Mongolcomments.mn сайт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болохыг анхаарна уу.

Сэтгэгдэл бичихЗочин 2014-08-08, 04:10:53
I really liked your blog. Really Great.

Зочин 2014-08-08, 12:56:37
Really informative article post.Thanks Again. Great.

Зочин 2014-08-07, 09:48:05
I loved your article post.Really thank you! Really Great.

Зочин 2014-08-07, 06:41:48
wow, awesome blog. Want more.

Зочин 2014-08-07, 03:36:54
I really like and appreciate your blog post.Really looking forward to read more. Great.

Зочин 2014-08-06, 07:43:00
Wow, great article post.Really looking forward to read more.

Зочин 2014-08-06, 04:43:25
Hey, thanks for the article.Thanks Again. Really Cool.

Зочин 2014-08-05, 09:15:06
HR7ulp Thanks-a-mundo for the blog post. Really Great.

Зочин 2014-08-04, 10:24:05
Looking forward to reading more. Great article post.Really looking forward to read more. Cool.

Зочин 2014-08-04, 07:26:05
Muchos Gracias for your article.Much thanks again. Really Cool.

Зочин 2014-08-04, 12:51:20
Thank you ever so for you blog post. Great.

Зочин 2014-08-04, 11:55:53
I cannot thank you enough for the post.Really thank you! Will read on...

Зочин 2014-08-04, 06:13:50
I think this is a real great blog.Really looking forward to read more.

Зочин 2014-08-04, 03:09:40
Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Awesome.

Зочин 2014-08-04, 12:04:58
Major thankies for the article post.Really thank you! Really Great.

Зочин 2014-08-03, 09:15:02
Very informative blog post.Thanks Again. Fantastic.

Зочин 2014-08-03, 08:57:32
wow, awesome post.Really thank you! Keep writing.

Зочин 2014-08-03, 07:56:54
I loved your blog article.

Зочин 2014-08-03, 06:32:32
Really enjoyed this blog post.Much thanks again. Want more.

Зочин 2014-08-03, 05:49:34
A round of applause for your blog. Great.

Зочин 2014-08-03, 05:01:28
I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Want more.

Зочин 2014-08-03, 03:39:12
Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Really Great.

Зочин 2014-08-03, 02:42:01
Thanks again for the article post. Cool.

Зочин 2014-08-03, 11:37:34
I value the blog.Really thank you! Much obliged.

Зочин 2014-08-03, 08:34:23
Muchos Gracias for your blog post.Really thank you! Want more.

Зочин 2014-08-03, 05:30:47
Hey, thanks for the post. Great.

Зочин 2014-08-03, 02:26:46
Im obliged for the post.Really thank you! Really Cool.

Зочин 2014-08-02, 07:46:10
Thanks a lot for the post.Much thanks again.

Зочин 2014-08-02, 04:35:29
Appreciate you sharing, great blog post. Awesome.

Зочин 2014-08-02, 01:29:51
I value the article.Much thanks again. Want more.

Зочин 2014-08-02, 10:30:35
Thank you ever so for you article post.Really looking forward to read more.

Зочин 2014-08-02, 07:28:31
A big thank you for your blog article.Thanks Again. Much obliged.

Зочин 2014-08-02, 04:21:02
Appreciate you sharing, great article.Much thanks again. Fantastic.

Зочин 2014-08-02, 01:07:01
Muchos Gracias for your blog. Keep writing.

Зочин 2014-08-01, 11:13:44
bT5Zcx Hey, thanks for the article post. Keep writing.

Зочин 2014-08-01, 10:02:48
Really enjoyed this blog. Keep writing.

Зочин 2014-08-01, 06:58:43
Thanks a lot for the post. Really Cool.

Зочин 2014-08-01, 03:55:22
Awesome article.Much thanks again. Will read on...

Зочин 2014-08-01, 08:08:30
Thanks a lot for the blog article.Really thank you! Great.

Зочин 2014-08-01, 07:32:31
Really informative blog article. Much obliged.

Зочин 2014-08-01, 02:52:32
Looking forward to reading more. Great blog post.Really thank you! Great.

Зочин 2014-08-01, 01:38:13
Very good blog post. Will read on...

Зочин 2014-08-01, 01:37:24
Appreciate you sharing, great article post.Much thanks again. Cool.

Зочин 2014-08-01, 12:17:54
Major thanks for the blog post.Really thank you! Much obliged.

Зочин 2014-07-31, 10:56:46
I really liked your article post. Great.

Зочин 2014-07-31, 09:35:28
Thanks-a-mundo for the post.Thanks Again.

Зочин 2014-07-31, 08:21:36
Really informative post. Much obliged.

Зочин 2014-07-31, 08:17:24
Major thankies for the article.Thanks Again. Much obliged.

Зочин 2014-07-31, 06:56:33
Thank you for your blog post.Really thank you! Great.

Зочин 2014-07-31, 05:36:58
Major thankies for the post.Much thanks again. Cool.

Зочин 2014-07-31, 05:22:41
Major thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on...

Зочин 2014-07-31, 04:27:15
I really enjoy the blog post.Really thank you! Really Great.

Зочин 2014-07-29, 03:05:21
Im thankful for the blog post. Really Great.

Зочин 2014-07-29, 01:47:51
A round of applause for your blog.Really looking forward to read more. Awesome.

Зочин 2014-07-28, 11:21:12
Thanks for the article.Thanks Again. Keep writing.

Зочин 2014-07-28, 10:03:19
I value the blog post.Thanks Again. Fantastic.

Зочин 2014-07-28, 08:49:15
Say, you got a nice post.Much thanks again. Want more.

Зочин 2014-07-28, 07:35:14
Thanks-a-mundo for the post.Much thanks again. Great.

Зочин 2014-07-27, 06:04:41
Thank you for your article. Great.

Зочин 2014-07-27, 03:09:53
Thank you for your blog post. Much obliged.

Зочин 2014-07-27, 12:17:09
I think this is a real great article post.Really looking forward to read more. Great.

Зочин 2014-07-27, 09:24:25
Really informative post. Really Cool.

Зочин 2014-07-27, 07:30:07
Thanks again for the blog.Really looking forward to read more. Great.

Зочин 2014-07-27, 06:29:17
Appreciate you sharing, great blog.Much thanks again. Keep writing.

Зочин 2014-07-27, 06:17:15
Major thanks for the blog article.

Зочин 2014-07-27, 03:39:20
I really liked your blog. Really Cool.

Зочин 2014-07-27, 01:22:14
Im grateful for the blog.Really looking forward to read more. Great.

Зочин 2014-07-27, 12:49:59
Thanks for the post. Awesome.

Зочин 2014-07-26, 10:59:28
Im thankful for the article post.Much thanks again. Keep writing.

Зочин 2014-07-26, 09:48:46
I really liked your article. Really Great.

Зочин 2014-07-26, 08:40:27
Great, thanks for sharing this post.Much thanks again. Cool.

Зочин 2014-07-26, 07:35:16
Thanks again for the article.Thanks Again. Cool.

Зочин 2014-07-26, 07:17:44
I really enjoy the post.Really thank you! Really Cool.

Зочин 2014-07-26, 06:26:02
Im obliged for the blog article.Thanks Again. Want more.

Зочин 2014-07-26, 05:48:18
A big thank you for your blog post.Really thank you! Fantastic.

Зочин 2014-07-26, 05:21:37
I cannot thank you enough for the post.Really looking forward to read more. Cool.

Зочин 2014-07-26, 04:34:07
I really liked your post.Really thank you!

Зочин 2014-07-26, 04:31:25
Im thankful for the article.Much thanks again. Fantastic.

Зочин 2014-07-26, 04:09:57
Thank you for your blog post. Awesome.

Зочин 2014-07-26, 03:21:02
Thanks so much for the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

Зочин 2014-07-26, 03:03:02
Muchos Gracias for your article post.Really thank you! Great.

Зочин 2014-07-25, 03:14:23
Very neat article post.Much thanks again. Want more.

Зочин 2014-07-25, 12:12:10
Thanks so much for the blog.Much thanks again. Will read on...

Зочин 2014-07-24, 10:18:31
Im obliged for the post.Much thanks again. Cool.

Зочин 2014-07-24, 09:40:08
Muchos Gracias for your blog article.Much thanks again. Really Great.

Зочин 2014-07-24, 09:16:20
Thanks again for the blog article.Much thanks again. Really Great.

Зочин 2014-07-24, 08:27:49
I loved your article post.Much thanks again. Cool.

Зочин 2014-07-24, 08:15:56
A round of applause for your blog.Thanks Again. Great.

Зочин 2014-07-24, 07:18:50
Hey, thanks for the blog article. Really Cool.

Зочин 2014-07-24, 07:12:15
Very neat blog article.Thanks Again. Fantastic.

Зочин 2014-07-24, 06:12:05
Im thankful for the article.Much thanks again. Fantastic.

Зочин 2014-07-24, 06:09:45
Fantastic post.Really thank you! Really Cool.

Зочин 2014-07-24, 05:07:24
Thanks so much for the article.Much thanks again.

Зочин 2014-07-24, 04:59:24
I truly appreciate this blog article.Really looking forward to read more. Cool.

Зочин 2014-07-24, 04:06:09
This is one awesome post. Keep writing.

Зочин 2014-07-24, 03:48:32
Really enjoyed this blog article.Thanks Again. Really Great.

Зочин 2014-07-24, 03:09:48
Thanks-a-mundo for the post. Really Great.

Зочин 2014-07-24, 02:00:43
I value the blog post.Really thank you! Will read on...

Зочин 2014-07-18, 10:47:24
x9ezpp I loved your post.Thanks Again. Great.

Зочин 2014-07-17, 11:39:35
ioLkk8 Wow, great blog article.Thanks Again. Great.

Зочин 2014-07-04, 05:43:29
FnQiOr I really liked your blog.Really looking forward to read more.

Зочин 2014-06-18, 11:19:58
BrzMni I really like and appreciate your article post.Really thank you!

Зочин 2014-05-12, 06:59:21
UqxP3R I am so grateful for your blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

Зочин 2014-04-20, 02:37:35
zvySHp Major thanks for the post.Really thank you! Keep writing.

Зочин 2014-04-01, 04:51:07
bZKo39 This is one awesome article. Great.

Зочин 2014-03-22, 08:45:57
YaNjDq I really enjoy the article post.Much thanks again. Awesome.

Зочин 2014-02-28, 08:54:42
DU4oTm I appreciate you sharing this blog.Much thanks again. Really Great.

Зочин 2014-02-04, 06:01:16
NgmHcy I truly appreciate this article.Really thank you!

Зочин 2013-12-15, 09:15:14
t98l8L wow, awesome article post. Awesome.

Зочин 2013-11-02, 08:56:53
JRYy35 Very good post.Thanks Again. Really Great.

Зочин 2013-10-24, 06:36:34
zTzcTC Enjoyed every bit of your blog article.Thanks Again. Cool.

Зочин 2013-10-16, 12:59:02
OVu3mG I think this is a real great article post.Thanks Again. Great.

Зочин 2013-09-25, 02:12:00
xNdVbF Im obliged for the blog.Really thank you! Fantastic.

Зочин 2013-09-13, 01:38:26
MWNhJa I am so grateful for your blog.Thanks Again. Fantastic.

Зочин 2013-09-12, 07:43:46
efmNdX Thanks for the blog article. Fantastic.

Зочин 2013-09-07, 03:31:49
i4gTr7 Thanks again for the blog article.Much thanks again. Will read on...

Зочин 2013-05-11, 06:22:05
manaix dotoodiin xorongoor ene bvx baylagaa olborloj boldoggvi yum u vndesnii tomooxon uul uurxain turshilagatai kompanuud bn sh de\r\n

Зочин 2013-05-09, 11:19:37
ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЖАРГАЛАН СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ ХӨМӨӨЛТ, ТӨГРӨГИЙН ОРД НЬ ШАТДАГ ЗАНАР 4,0 ТЭРБУМ ТОНН, Х vРЭН Н v vРС 2,0 ТЭРБУМ ТОННЫ НӨӨЦТЭЙ ОРДЫГ МОНЭКО КОМПАНИЙ Г vЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛААР АЖИЛЛАЖ БАЙСАН, ОДОО КОММОНМАКС ХХК – НИЙ ЗАХИРЛААР АЖИЛЛАЖ БАЙГАА НАЦАГДОРЖ ГЭГЧ ӨВӨР МОНГОЛ ХУЛГАЙЧ ХЯТАДУУТАЙ НИЙЛЖ ХУУЛЬ БУСААР АВЧ ЭЗЭМШИЛДЭЭ АВААД БАЙНА. МОНГОЛД ТӨР БАЙДАГ БОЛ ХӨШӨӨТ, ОЮУТОЛГОЙ, ГАЗРЫН ТОС ГЭХ МЭТ ОРДУУДАА АЛДСАН ШИГ АЛДАХААСАА ӨМНӨ МЭДЭЛДЭЭ АВАХ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА ЛИЦЕНЗНЫ НАЙМААЧИН НАЦАГДОРЖ ГЭГЧ ЭТГЭЭДИЙГ ШАЛГАХ ХЭРЭГТЭЙ

Хаа ч явсан цуг гэж мэдээрэй
2015 оны 08-р сарын 12, 03:32:55
Гуталт муур @ гуталт Б.Хулан
2015 оны 06-р сарын 25, 11:53:01
Б.Баттүвшингийн хоёр сувд
2015 оны 06-р сарын 24, 03:39:48
Бусад видео

MONGOLCOMMENTS.mn

Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Мэдээлэл хуулбарлах хориотой.